ققنوس زرین نشان دشت زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور ققنوس زرین نشان دشت زاگرس به نمایندگی آقای حسین محمدی دهاقانی

خدمات و محصولات

دستگاه برداشت لوبیا