گل آترا یکتا

معرفی شرکت

واحد فناور گل آترا یکتا به نمایندگی آقای ابوذر نادری رده کتی

خدمات و محصولات

ساخت دستگاه اسانس گیری به روش DIC