مریک زاگرس

معرفی شرکت

هسته فناور مریک زاگرس مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محمد مرادی دکتری رشته فیزیک لیزر

خدمات و محصولات

تولید پلت سوختی از ضایعات سلولزی