نواندیشان سردیار وطن

معرفی شرکت

واحد فناور نواندیشان سردیار وطن به نمایندگی آقای شجاع قربانی دشتکی دکتری علوم و مهندسی خاک

خدمات و محصولات

تولید و ارزیابی صنعتی خاک پوششی برای پرورش قارچ تکمه ای