نویان

معرفی شرکت

هسته فناوررنویان مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری

خدمات و محصولات

دستگاه پاکسازی هوا و سطوح
استریل و غیر فعال سازی ویروس ها،باکتری ها، قارچها، مواد شیمیایی خطرناک و بوهای موجود در هوا و سطوح.