پرواز

معرفی شرکت

هسته فناور پرواز مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای عباس حری دکتری رشته مهندسی کامپیوتر

خدمات و محصولات

نظارت هوشمند با قابلیت ارتباط دو طرفه