کشت و صنعت سازه آروین راشین

معرفی شرکت

واحد فناور کشت و صنعت سازه آروین راشین مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای عباس خدیوی بروجنی

خدمات و محصولات

تولید پارکت های مهندسی، تولید پنل های چوب طبیعی و احداث سازه های پیش ساخته چوبی