آتی ساز

معرفی شرکت

هسته فناور آتی ساز مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای علی محمودی ماندنی دانشجوی دکترای مهندسی عمران

خدمات و محصولات

سیستم جدید میراگر مهارکننده لاستیکی