انرژی گستر زاگرس

معرفی شرکت

هسته فناور انرژی گستر زاگرس مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی خانم اکرم جهانبخشی دهکردی

خدمات و محصولات

طراحی کیت هوشمند و دریچه تامین هوای تازه و هوای مورد نیاز احتراق وسایل گازسوز بر اساس الزامات مقررات ملی ساختمان